ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์วรนนท์ ลีลาเวทพงษ์

สำนักวิชานิติศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ระดับปริญญาโท
-

นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • กฎหมายว่าด้วยนิติรรมและสัญญา
  • กฎหมายว่าด้วยประกันภัย
  • กฎหมายลักษณะหนี้
  • กฎหมายว่าด้วยทรัพย์