ทำเนียบนักวิจัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บึงไกร

สำนักวิชานิติศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ระดับปริญญาโท
-

นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • กฎหมายแรงงาน
  • กฎหมายนิติกรรมสัญญา
  • กฎหมายปกครอง