ทำเนียบนักวิจัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยง รุจจนเวท

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2528

เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
2531

เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาเอก
2540

เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เภสัชวิทยาและพิษวิทยาของพืชสมุนไพร, พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

Toxicology & Pharmacology of herbs, Ethnobotany