ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ดารณี อ่อนชมจันทร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

บริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ระดับปริญญาโท
-

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  1. การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก
  2. การวิจัยท้องถิ่น

  1. Thai Traditional Medicine
  2. Community Based Research