ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

-


ระดับปริญญาโท
2551

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

แพทย์แผนไทยประยุกต์

Applied Thai Traditional Medicine