ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์พิลาสินี วงษ์นุช

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2547

จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
2549

จิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • จิตวิทยา
  • ศิลปบำบัด


  • Psychology
  • Art therapy