ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2540

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ระดับปริญญาโท
2542

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ระดับปริญญาเอก
2546

ดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) Heidelberg Universitat

สาขาที่เชี่ยวชาญ

1.) ฟิสิกส์

2.) ดาราฟิสิกส์

3.) Computational Physics.

1.) Physics.

2.) Astrophysics

3.) Computational Physics.