ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์หฤทัย เพ็ชรวิเศษ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

วิทยาศาสตรบัณฑิต(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
-

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์การกีฬา

กายภาพบำบัด