ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ศศิมา พกุลานนท์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2549

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ระดับปริญญาโท
2552

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-