ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2545

วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ระดับปริญญาโท
2548

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาเอก
2553

วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-