ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์จุรีภรณ์ อิ้มพัฒน์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2551

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล


ระดับปริญญาโท
-

-


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ผดุงครรภ์ไทย