ทำเนียบนักวิจัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

-


ระดับปริญญาโท
-

-


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-