ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์มยุรมาศ แสงเงิน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2541

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี


ระดับปริญญาโท
2547

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เภสัชเคมี

Pharmaceutical Chemistry