ทำเนียบนักวิจัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2541

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
-

-


ระดับปริญญาเอก
2547

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Pharmaceutical science and Natural products
  • Phytochemistry 
  • Herbal cosmetics

  • Pharmaceutical science and Natural products
  • Phytochemistry 
  • Herbal cosmetics