หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ปริญญาตรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Arts Program in English
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ :ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ :B.A. (English)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้งเชิงทักษะการใช้ภาษา การประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษและวรรณคดีอังกฤษ ความเข้าใจด้านสังคมพหุวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในทางวิชาการ ธุรกิจ และการพัฒนาสังคม รวมถึงทักษะในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้ มีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมในวิชาชีพ เพื่อเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสากล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ที่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ขจัดความขัดแย้งในสังคม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานในหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ
 3. บัณฑิตมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางภาษาเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ตนเองและสังคม

 1. บุคลากรด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ
 2. บุคลากรสายงานบริการและท่องเที่ยว
 3. บุคลากรด้านงานต่างประเทศ
 4. บุคลากรด้านงานสื่อสารมวลชน
 5. นักแปลและ/หรือล่าม
 6. กองบรรณาธิการ
 7. ผู้ประกอบการ
 8. เลขานุการ

          สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรต่างๆ มากมาย ทั้งที่เป็นหลักสูตรภาษาโดยตรง เช่น ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การโรงแรมและการท่องเที่ยว โลจิสติกส์ การเงินการธนาคาร เป็นต้น

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000 บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มภาษา15  หน่วยกิต
 (2) กลุ่มสังคมศาสตร์6 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มมนุษยศาสตร์3 หน่วยกิต
 (4) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต
 (5) กลุ่มบูรณาการไม่นับหน่วยกิต
 2) รายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป6 หน่วยกิต
  
2. หมวดวิชาเฉพาะ102 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ24 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ63 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก15 หน่วยกิต
  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

Social Media

MFUconnect