หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ปริญญาตรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Arts Program in English
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ :ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ :B.A. (English)

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้งในเชิงทักษะการใช้ภาษา ความเข้าใจด้านสังคมวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ รวมถึงทักษะในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้ มีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมในวิชาชีพเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสากล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับสูง
 2. มีความรู้ในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการทั่วไป
 3. มีความตระหนักและเคารพในวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาและประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร รวมถึงประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 4. มีทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะในการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ ทักษะการแก้ปัญหา สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานแห่ง ความพอเพียง 

 1. บุคลากรด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ
 2. บุคลากรสายงานบริการและท่องเที่ยว
 3. บุคลากรด้านงานต่างประเทศ
 4. บุคลากรด้านงานสื่อสารมวลชน
 5. นักแปลและ/หรือล่าม
 6. กองบรรณาธิการ
 7. ผู้ประกอบการ
 8. เลขานุการ

          สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรต่างๆ มากมาย ทั้งที่เป็นหลักสูตรภาษาโดยตรง เช่น ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การโรงแรมและการท่องเที่ยว โลจิสติกส์ การเงินการธนาคาร เป็นต้น

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000 บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 1) รายวิชาบังคับหมวดศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 2) รายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
   ให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเลือกของหมวดศึกษาทั่วไปที่ หลักสูตรกำหนด จำนวน 6 หน่วยกิต
  
2. หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 51 หน่วยกิต  
 (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33หน่วยกิต  
 (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต  
  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

อ้างอิงจาก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 ต.ค. 61