หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

ปริญญาตรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Arts Program in Thai Language and Culture for Foreigners
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ)
ชื่อย่อ :ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Arts (Thai Language and Culture for Foreigners)
ชื่อย่อ :B.A. (Thai Language and Culture for Foreigners)

          หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตชาวต่างประเทศที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยในกิจการที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจวัฒนธรรมไทยในบริบทต่างๆตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

  1. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทย สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. มีความรู้และความเข้าใจด้านวัฒนธรรมไทยอันเป็นพื้นฐานของการสื่อสาร การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตตามบริบทของสังคมไทย
  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อประกอบอาชีพในองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน ตลอดจนเป็นผู้ประกอบการที่มีการติดต่อกันระหว่างประเทศของตนกับประเทศไทย
  4. มีความสามารถคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ และข้อมูลที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ภาษาไทย ทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
  5. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพและการดำรงตนในสังคม
  6. มีเจตคติที่ดีต่อภาษา วัฒนธรรมและประเทศไทย 

          หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในหลายอาชีพ เช่น มัคคุเทศก์ นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ด้านวิเทศสัมพันธ์ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปเพื่อไปประกอบอาชีพทางวิชาการ เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย นักแปลและล่าม และสามารถทำงานในองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชนที่มีการติดต่อกันระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ

          สามารถศึกษาต่อทางด้านที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ เป็นต้น

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 280,000.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท : (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐานความรู้ภาษาไทย 18 หน่วยกิต
  
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 21 หน่วยกิต
  กลุ่มภาษา* 15 หน่วยกิต
  - ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
  - ภาษาจีน 3 หน่วยกิต
  -ภาษาต่างประเทศอื่น 3 หน่วยกิต
  กลุ่มสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  - อาเซียนศึกษา 3 หน่วยกิต
  กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  - เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
    
 (2) กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 หน่วยกิต
  ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปจากกลุ่มต่อไปนี้ 
  - กลุ่มสังคมศาสตร์  
  - กลุ่มมนุษยศาสตร์  
  - กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  
    
3. หมวดวิชาเฉพาะ 78 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
   
4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

*นักศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะต้องเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศอื่นแทนรายวิชาภาษาอังกฤษ
* นักศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ และนักศึกษาสาขาทางด้านภาษาจีนหรือที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศอื่นแทนรายวิชาภาษาจีน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

Social Media

MFUconnect