หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

ปริญญาตรี สำนักวิชาจีนวิทยา

ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Arts Program in Chinese Language and Culture
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ชื่อย่อ :ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Arts (Chinese Language and Culture)
ชื่อย่อ :B.A. (Chinese Language and Culture)

     ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในระดับสากล ให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาจีนทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนและ มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ ความสามารถทางภาษาจีนเป็นอย่างดี
 2. มีความใฝ่รู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
 3. มีความคิด วิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบ ในการแก้ปัญหาและดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติได้
 4. มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรมและคุณธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม และดำรงตนในสังคมได้

 1. เจ้าหน้าที่ในกระทรวงหน่วยงานราชการ หรือเอกชน
 2. งานด้านบริการ
 3. นักแปล ล่าม
 4. ครูสอนภาษาจีน
 5. นักธุรกิจ
 6. มัคคุเทศก์
 7. นักประชาสัมพันธ์
 8. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

     สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาจีน และภาษาศาสตร์

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 280,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 1) กลุ่มวิชาบังคับของหมวดศึกษาทั่วไป 21 หน่วยกิต
  1.1) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
  1.2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  1.3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาเลือกของหมวดศึกษาทั่วไป 9 หน่วยกิต
 โดยนักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป จากกลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ และกลุ่มมนุษยศาสตร์ ตามที่หลักสูตรกำหนด  
    
2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาชีพบังคับ 87 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
    
3. หมวดเลือกเสรี 6 หน่วยกิต