หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ปริญญาตรี สำนักวิชาจีนวิทยา

ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Business Chinese
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Business Chinese)
ชื่อย่อ : B.A. (Business Chinese)

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านภาษาจีนเป็นหลักตลอดจนมีความรู้ด้านบริหารธุรกิจและด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือประกอบการอิสระอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ภาษาจีน ควบคู่กับการบริหารธุรกิจและภาษาอังกฤษ
 2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
 3. สามารถเป็นผู้ประกอบการอิสระ
 4. สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหารวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม
 1. นักธุรกิจ
 2. นักแปล ล่าม
 3. ครูสอนภาษาจีน
 4. มัคคุเทศก์
 5. พนักงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 6. งานด้านบริการ
 7. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

     สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และภาษาศาสตร์

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 304,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 38,000.- บาท
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1) กลุ่มวิชาบังคับของหมวดศึกษาทั่วไป 21 หน่วยกิต
    1) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
    2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
    3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาเลือกของหมวดศึกษาทั่วไป 9 หน่วยกิต
  โดยนักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป จากกลุ่ม มนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  
       
2. หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต
  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 108 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 81 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
       
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต