หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา

ปริญญาตรี สำนักวิชาจีนวิทยา

ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Chinese Studies

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (จีนศึกษา)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Chinese Studies)
ชื่อย่อ : B.A. (Chinese Studies)

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา มุ่งสร้างบุคคลากรด้านจีนศึกษา ที่มีทักษะภาษาจีนที่ดี และมีความรู้ความเข้าใจประเทศจีนอย่างลึกซึ้งในทุก ๆด้าน เช่น ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น สามารถบูรณาการสหความรู้ เพื่อประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์และสามารถ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของประเทศจีนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้งระดับบุคคลและระดับประเทศ

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

 1. มีทักษะความรู้ด้านภาษาจีน และมีความเข้าใจในแนวคิดวิถีจีนเป็นอย่างดี
 2. สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับจีน เช่น ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของจีนในบริบทปัจจุบันและอนาคต
 3. สามารถติดต่อประสานงานหน่วยงานด้านต่างประเทศ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน   
   

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

 1. สามารถใช้และสื่อสารด้วยภาษาจีนทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปลในระดับมาตรฐานสากล
 2. สามารถเชื่อมโยงบูรณาการแนวคิดของจีนสมัยใหม่ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีน 
 3. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านจีนศึกษาอย่างเป็นระบบและประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้อง
 4. มีการพัฒนาประสบการณ์ด้านการวิจัย และการทำงานภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการใช้ความรู้ด้านจีนศึกษา
 5. สามารถทำงานข้ามวัฒนธรรมและการทำงานเป็นหมู่คณะได้ รับฟังความเห็นของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 1. บุคลากรการต่างประเทศทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 2. นักวิชาการ และนักวิจัยด้านจีนศึกษา
 3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ล่าม นักแปล นักเขียน มัคคุเทศก์

 • PLO1: สามารถใช้และสื่อสารด้วยภาษาจีนทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปลในระดับมาตรฐานสากล
 • PLO2: สามารถเชื่อมโยงบูรณาการแนวคิดของจีนสมัยใหม่ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีน 
 • PLO3: มีทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านจีนศึกษาอย่างเป็นระบบและประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้อง
 • PLO4: มีการพัฒนาประสบการณ์ด้านการวิจัย และการทำงานภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการใช้ความรู้ด้านจีนศึกษา
 • PLO5: สามารถทำงานข้ามวัฒนธรรมและการทำงานเป็นหมู่คณะได้ รับฟังความเห็นของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 304,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 38,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาชีพบังคับ 85 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
       
3. หมวดเลือกเสรี 6 หน่วยกิต