หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา

ปริญญาตรี สำนักวิชาจีนวิทยา

ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Chinese Studies
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (จีนศึกษา)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Chinese Studies)
ชื่อย่อ : B.A. (Chinese Studies)

ปรัชญา
     ปัจจุบันประเทศจีนกำลังพัฒนาตนขึ้นเป็นมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งของศตวรรษ จึงทวีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจักสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และกอปรกิจร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การศึกษา การป้องกันประเทศให้ประสบความสำเร็จนั้น ชาวไทยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ ของประเทศจีน เช่น ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น นอกเหนือไปจากความสามารถและทักษะทางภาษาจีน คุณลักษณะทั้งหมดนี้จะอำนวยให้การปฏิสัมพันธ์กับชาวจีนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และราบรื่น ด้วยเหตุนี้ กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา จึงมุ่งเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในด้านต่างๆ ดังกล่าวของประเทศจีน เกิดความเข้าใจถึงแนวคิดวิถีจีน นำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติ กล่าวคือ มีความสัมพันธ์อันดีกับชาวจีนและประสบความสำเร็จในกิจการสร้างสรรค์ร่วมกัน ทั้งในระดับปัจเจกและระดับประเทศ

วัตถุประสงค์หลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. มีความรอบรู้ในเรื่องจีน และมีความเข้าใจในแนวคิดวิถีจีนเป็นอย่างดี นอกเหนือไปจากความสามารถ และทักษะทางภาษาจีน
  2. สามารถศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับจีน เช่น ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น
  3. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
  1. บุคลากรการต่างประเทศทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
  2. ครูอาจารย์วิชาภาษาจีนและวิชาเกี่ยวกับประเทศจีนเบื้องต้น
  3. นักวิจัยด้านจีนศึกษา
  4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ล่าม นักแปล นักเขียน
  5. ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศจีน 

     สามารถศึกษาต่อได้ทั้งทางด้านที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จีนศึกษา สังคมวิทยา เป็นต้น

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 304,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 38,000.- บาท
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1) กลุ่มวิชาบังคับในหมวดศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต
    - กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
    - กลุ่มสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
    - กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
  โดยนักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป จากกลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาชีพบังคับ 90 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
       
3. หมวดเลือกเสรี 6 หน่วยกิต