หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

ปริญญาตรี สำนักวิชาจีนวิทยา

ภาษาไทย:หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Education Program in Teaching Chinese Language
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)
ชื่อย่อ :ศษ.บ. (การสอนภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Education (Teaching Chinese Language)
ชื่อย่อ :B.Ed. (Teaching Chinese Language)

     หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาจีน ทักษะการสอนภาษาจีน ความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ตลอดจนความรู้ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับประเทศจีน การพัฒนาศักยภาพใน การทำงานและการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

  1. มีความรู้ ความสามารถในการฟังพูดอ่านและเขียนภาษาจีน รวมทั้งทักษะในด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และบุคคลทั่วไป
  2. มีทักษะและศักยภาพความเป็นประชากร ที่สอดคล้องกับความต้องการในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 อีกทั้งสอดคล้องกับทักษะและศักยภาพของประชากรที่ประเทศและประชาคมโลกต้องการ
  3. มีความสามารถในการผลิต ประยุกต์ใช้และประเมินสื่อวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
  4. มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพครูและเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู
  5. มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่องด้วยการใช้ภาษาที่เป็นสากล ในการค้นคว้า ติดต่อสื่อสาร และใช้กระบวนการวิจัยและการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากช่องทางและสื่อที่หลากหลาย

     อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาจีน เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยด้านภาษาจีน หรืออาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาจีน

     สามารถศึกษาต่อทางด้านที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาจีน เป็นต้น

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 250,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 174 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาบังคับในหมวดศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต
  - กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
  - กลุ่มสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  - กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
 โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป จากกลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  
    
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
 1) วิชาชีพครู 54 หน่วยกิต
 2) วิชาเอก 84 หน่วยกิต
  2.1) วิชาเอกบังคับ 72 หน่วยกิต
  2.2) วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต
  2.3) วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต