หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Beauty Technology
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)
ชื่อย่อ :วท.บ. (เทคโนโลยีความงาม)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Science (Beauty Technology)
ชื่อย่อ :B.Sc. (Beauty Technology)

     มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีความงามอย่างปลอดภัยบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีความงาม มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีความงามอย่างปลอดภัยบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์
 2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีความงาม
 3. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
 4. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจความงาม
 5. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

 1. ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีความงามและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 2. ประกอบอาชีพในสถานประกอบการด้านความงามและสปา บริษัทเครื่องสำอาง คลินิกผิวหนัง ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านผิวหนัง ศูนย์บริการความงาม ศูนย์ดูแลความงาม
 3. นักการตลาดเครื่องสำอาง
 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 5. นักวิชาการสอนด้านเทคโนโลยีความงาม

 • PLO1: มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีความงามบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์
 • PLO2: มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีความงาม
 • PLO3: มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
 • PLO4: มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจความงาม
 • PLO5: มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 280,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป33 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ92 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ24 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาชีพบังคับ56 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาชีพเลือก12 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาชีพเลือกเสรี6 หน่วยกิต