หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ภาษาไทย:หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Dental Surgery Program
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ :ท.บ.
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Doctor of Dental Surgery
ชื่อย่อ :D.D.S

     หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ใฝ่รู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง มีทักษะ เจตคติ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทยศาสตร์ที่เหมาะสม ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ รู้จักคิดพิจารณา วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสาร นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีคุณลักษณะของผู้นำ อุทิศตนเพื่อสังคม โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ สามารถดำรงตนอยู่ได้ในชุมชนและเป็นที่พึ่งของชุมชน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. เป็นบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านวิทยาศาสตร์ 2) การแพทย์พื้นฐาน 3) ทางคลินิก และ 4) ทางวิจัยทันตกรรม สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
 2. เป็นบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพ โดยผ่านเกณฑ์ประเมินการประกอบโรคศิลปะสาขา ทันตกรรม มีความเชี่ยวชาญในการรักษา การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การติดตามและประเมินผลการรักษา ตลอดจนการเสริมสร้างการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากขั้นพื้นฐาน ได้เป็นอย่างดี
 3. เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ
 4. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม
 5. มีทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 1. ทันตแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และสถาบัน/สำนัก/หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 2. อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
 3. นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาทันตแพทยศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. ประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ

     นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนดี จะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอก ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร 1,800,000 บาท
โดยให้ชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 150,000 บาท โดยแบ่งเป็น ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ (ค่าธรรมเนียมวัสดุอุปกรณ์การศึกษา) ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 234 หน่วยกิต (หลักสูตร 6 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
 1) กลุ่มภาษา15 หน่วยกิต
 2) กลุ่มสังคมศาสตร์3 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์6หน่วยกิต
 4) กลุ่มมนุษยศาสตร์6 หน่วยกิต
 5) กลุ่มบูรณาการไม่นับหน่วยกิต
    
2. หมวดวิชาเฉพาะ198 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาชีพบังคับ197 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาชีพเลือก1 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาชีพเลือกเสรี6 หน่วยกิต