หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ภาษาไทย:หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Medicine Program
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :แพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ :พ.บ.
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Doctor of Medicine
ชื่อย่อ :M.D.

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นเสริมสร้างบัณฑิตแพทย์ให้มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สามารถประกอบเวชปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม ใฝ่รู้ และพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษะของผู้นำ อุทิศตนเพื่อสังคม โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ สามารถดำรงตนและเป็นที่พึ่งของชุมชน 

มุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติเหมาะสมกับความเป็นแพทย์ มีความรู้และพหุศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานในระบบสุขภาพของประเทศไทย และรู้เท่าทันพลวัตของสุขภาพโลก มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานในชุมชนที่มีความแตกต่างของสังคมพหุวัฒนธรรมและทรัพยากร มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

เป็นแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และสถาบัน/สำนัก/หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท  เอก สาขาการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนดี จะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อแพทย์เฉพะทางสาขาต่างๆ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอก สาขาการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 600,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 50,000 .- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 255 หน่วยกิต (หลักสูตร 6 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
 1) กลุ่มภาษา15 หน่วยกิต
 2) กลุ่มสังคมศาสตร์6 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต
 4) กลุ่มมนุษยศาสตร์3 หน่วยกิต
 5) กลุ่มบูรณาการไม่นับหน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ209 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์197 หน่วยกิต
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะที่เป็นจุดเน้นของสถาบันหรือที่ส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผู้เรียน12 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาชีพเลือกเสรี6 หน่วยกิต
    

อ้างอิงจาก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 พ.ค. 63

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

Social Media

MFUconnect