หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ภาษาไทย: หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Medicine Program

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : แพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : พ.บ.
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Doctor of Medicine
ชื่อย่อ : M.D.

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นเสริมสร้างบัณฑิตแพทย์ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สามารถประกอบเวชปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม ใฝ่รู้ และพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีคุณลักษณะของผู้นำ อุทิศตนเพื่อสังคม โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ สามารถดำรงตนและเป็นที่พึ่งของชุมชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นแพทย์ มีความรู้และมีพหุศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานในระบบสุขภาพของประเทศไทย มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานในชุมชนที่มีความแตกต่างของสังคม วัฒนธรรมและทรัพยากร รู้เท่าทันพลวัตของสุขภาพโลก มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

บัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ สามารถเป็นผู้ประกอบอาชีพต่างๆ คือ แพทย์ นักวิจัย อาจารย์ ทั้งในระบบราชการ ได้แก่ โรงพยาบาลและสถาบันการแพทย์ต่างๆ หรือในโรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน สถานประกอบการส่วนตัว 

  • PLO1: มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์
  • PLO2: สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ความรู้ทางการแพทย์คลินิก ระบบสุขภาพของประเทศไทย และความแตกต่างของระบบสุขภาพในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  • PLO3: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อการปฏิบัติงานทางคลินิก และการแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน รวมทั้งสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม
  • PLO4: สามารถทำงานเป็นทีมกับสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกของทีม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • PLO5:  สามารถสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสืบค้นข้อมูลด้านการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม
  • PLO6:  สามารถประกอบเวชปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้บริบทที่หลากหลายของวัฒนธรรมและระบบสุขภาพ

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 600,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 50,000 .- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 245 หน่วยกิต (หลักสูตร 6 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 209 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์ 197 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะที่เป็นจุดเน้นของสถาบันหรือที่ส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผู้เรียน 12 หน่วยกิต
       
3. หมวดวิชาชีพเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
       

อ้างอิงจาก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2564

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 ก.ค. 64