หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ภาษาไทย:หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Medicine Program
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :แพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ :พ.บ.
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Doctor of Medicine
ชื่อย่อ :M.D.

     หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และแพทยศาสตร์ที่เหมาะสม ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ รู้จักคิดพิจารณา วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสาร นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีคุณลักษณะของผู้นำ อุทิศตนเพื่อสังคม โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ สามารถดำรงตนอยู่ได้ในชุมชนและเป็นที่พึ่งของชุมชน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติแห่งวิชาชีพแพทย์
 2. มีความเชื่อมั่น ศรัทธา และความภาคภูมิใจในวิชาชีพแพทย์
 3. มีความสนใจ ใฝ่รู้ ขวนขวาย และค้นคว้า มีวิจารณญาณ สามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีศักยภาพในการทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งการวิจัยทางการแพทย์ ที่เน้นชุมชนเป็นฐาน
 4. มีความสามารถและเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อเนื่อง
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อความหมายและการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล มีความสามารถในการทำงานร่วมกัน การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
 6. มีความรู้ความสามารถในหลายๆ ด้าน (พหุศักยภาพ) สามารถปฏิบัติงานและสามารถพัฒนาตนเองในการประกอบวิชาชีพแพทย์และด้านการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นำ มีความรู้ความสามารถด้านเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างเด่นชัด และสามารถให้การอบรมด้านการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการสาธารณสุขแก่ชุมชนและสังคมโดยรวมได้เป็นอย่างดีและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี
 7. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุทุกแง่มุม ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม
 8. มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ และความรู้ความสามารถของตนเอง
 9. มีความสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในชุมชนเมือง และในชนบท เป็นที่พึ่งของประชาชน ครอบครัว และชุมชน มีความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 10. สามารถประยุกต์และเลือกใช้เทคโนโลยี ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพ ให้สุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งการวางแผนครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามความจำเป็น และเศรษฐ์ฐานะของผู้ป่วยและสังคม

     เป็นแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และสถาบัน/สำนัก/หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ

     นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนดี จะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อแพทย์เฉพะทางสาขาต่างๆ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอก สาขาการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 600,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 50,000 .- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 255 หน่วยกิต (หลักสูตร 6 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 1) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
 2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 4) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 219 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 95 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาชีพบังคับ 118 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาชีพเลือกเสรี 6 หน่วยกิต