หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ

ปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Digital Technology for Business Innovation

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Digital Technology for Business Innovation)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Digital Technology for Business Innovation)

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการประกอบหรือสร้างธุรกิจดิจิทัลในระดับสากลที่มีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาโดยคิดอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ครอบคลุมตั้งแต่การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ นักการตลาด นักขาย รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาการข้อมูล ทั้งยังเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและระดับสากล อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในส่วนรวมอย่างยั่งยืน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านธุรกิจดิจิทัล สามารถบูรณาการวิชาการ และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการหรือตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการใช้ระบบและซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องรวมไปถึงวิทยาการข้อมูล (Data Science)
 3. มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 4. มีความคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความเป็นผู้นำ
 5. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเสียสละ และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 1. หลักสูตรเน้นการบูรณาการทั้งด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับ นวัตกรรม เทคโนโลยีและการทำธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติในภาคธุรกิจจริง 
 2. จัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยบูรณาการ 
 3. ผู้เรียนจะมีการเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่ปีที่หนึ่งเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งการปรับเปลี่ยนธุรกิจดั้งเดิมเป็นธุรกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน 
 4. สามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
 5. มีความสามารถในวิเคราะห์ธุรกิจและสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสนับสนุนธุรกิจดิจิทัล 
 6. มีทักษะในด้านการเจรจาต่อรอง การนำเสนอแนวความคิดด้านการสร้างนวัตกรรมเพื่อระดมทุนในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน

 1.  นักเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาประกอบธุรกิจ (Information Technologist Using Digital technology for business)
 2. ผู้ประกอบการที่ยกระดับธุรกิจด้วยดิจิทัล (Digital Leveraged Entrepreneur)
 3. นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Data Analyst)
 4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศดิจิทัล (Digital System Analyst)
 5. นักการตลาดโดยใช้ดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน (Digital Driven Marketer)

 • PLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม กล้าหาญเชิงจริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
 • PLO2 อธิบายความรู้พื้นฐาน ความรู้ทางธุรกิจ และเทคโนโลยีดิจิทัล
 • PLO3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
 • PLO4 มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับตัวและสามารถทำงานเป็นทีมในสังคมพหุวัฒนธรรมได้
 • PLO5 มีมีความสามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 224,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต
  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
  4) กลุ่มประสบการณ์ภาคสนาม 9 หน่วยกิต
     
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต