หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ

ปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Digital Technology for Business Innovation

ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ)
ชื่อย่อ :วท.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Science (Digital Technology for Business Innovation)
ชื่อย่อ :B.Sc. (Digital Technology for Business Innovation)

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการประกอบหรือสร้างธุรกิจดิจิทัลในระดับสากลที่มีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาโดยคิดอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ครอบคลุมตั้งแต่การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ นักการตลาด นักขาย รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาการข้อมูล ทั้งยังเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและระดับสากล อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในส่วนรวมอย่างยั่งยืน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านธุรกิจดิจิทัล สามารถบูรณาการวิชาการ และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการหรือตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการใช้ระบบและซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องรวมไปถึงวิทยาการข้อมูล (Data Science)
 3. มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 4. มีความคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความเป็นผู้นำ
 5. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเสียสละ และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 1.  นักเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาประกอบธุรกิจ (Information Technologist Using Digital technology for business)
 2. ผู้ประกอบการที่ยกระดับธุรกิจด้วยดิจิทัล (Digital Leveraged Entrepreneur)
 3. นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Data Analyst)
 4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศดิจิทัล (Digital System Analyst)
 5. นักการตลาดโดยใช้ดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน (Digital Driven Marketer)

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 224,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
 1) กลุ่มภาษา15 หน่วยกิต
 2) กลุ่มสังคมศาสตร์6 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต
 4) กลุ่มมนุษยศาสตร์3 หน่วยกิต
 5) กลุ่มบูรณาการไม่นับหน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ84 หน่วยกิต
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ15 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ45 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิชาชีพเลือก15 หน่วยกิต
 4) กลุ่มประสบการณ์ภาคสนาม9 หน่วยกิต
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
    

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ  พ.ศ. 2563

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 พ.ค. 63

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Social Media

MFUconnect