หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Information Technology
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ :วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ :B.Sc. (Information Technology)

     หลักสูตรยึดมั่นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่ “คิดเป็น ทำเป็น” มีคุณธรรม มีความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานด้านโปรแกรม และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในธุรกิจ อุตสาหกรรมและองค์กร มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้พื้นฐานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการใช้งานในองค์กรได้
 2. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสามารถเติบโตไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
 3. มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่น

 1. นักพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร
 2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 3. ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. เป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. ผู้เชี่ยวชาญด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่างๆ

     สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 224,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
 1) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
 2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 4) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 23 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 58 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต