หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Software Engineering
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อย่อ :วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Science (Software Engineering)
ชื่อย่อ :B.Sc. (Software Engineering)

     ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากลให้มีความรอบรู้ในวิชาการที่ศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์ มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้ในการผลิตซอฟต์แวร์ ทฤษฎีของซอฟต์แวร์ โครงสร้างของซอฟต์แวร์ วิธีการผลิต ซอฟต์แวร์ และการบริหารการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
 2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์ในการสร้างซอฟต์แวร์ใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดจากซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว โดยให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถส่งมอบได้ตามกรอบเวลาที่คาดการ และอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
 3. มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม

 1. วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
 2. นักเขียน/พัฒนาโปรแกรม(Programmer/Developer)
 3. นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst /Designer)
 4. วิศวกรความต้องการ (Requirements Engineer)
 5. นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)
 6. วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement Engineer)
 7. นักทดสอบระบบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
 8. สถาปนิกซอฟต์แวร์ (Software Architect)
 9. นักบูรณาการระบบ (System Integrator)
 10. ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager) 

          สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในการพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นสูง หรืออาจนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และออกแบระบบในระดับสูงขึ้นต่อไป

 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 125 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 - กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
 - กลุ่มสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 - กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 89 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 9 หน่วยกิต
 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 74 หน่วยกิต
 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
    

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Social Media

MFUconnect