หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Software Engineering
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อย่อ :วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Science (Software Engineering)
ชื่อย่อ :B.Sc. (Software Engineering)

     ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากลให้มีความรอบรู้ในวิชาการที่ศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์ มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้ในการผลิตซอฟต์แวร์ ทฤษฎีของซอฟต์แวร์ โครงสร้างของซอฟต์แวร์ วิธีการผลิต ซอฟต์แวร์ และการบริหารการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
 2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์ในการสร้างซอฟต์แวร์ใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดจากซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว โดยให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถส่งมอบได้ตามกรอบเวลาที่คาดการ และอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
 3. มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม

 1. การได้เรียนรู้กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบงาน ตั้งแต่ระดับเล็ก จนถึงระดับ Enterprise
 2. ครอบคลุม การพัฒนา Mobile Application, Web Application, Service Oriented Architecture, และ Software Technology Stack
 3. กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ในงาน SE Hackathon หรือบริษัทและองค์กรทางด้านเทคโนโลยี ในงาน Bar Camp Chiang Rai
 4. Pre Internship ที่เปิดโอกาสให้ น.ศ. ที่มีศักยภาพ สามารถฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ
 5. วิชา Special Topic ที่เปิดกว้างเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกเทคโนโลยี

 1. วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
 2. นักเขียน/พัฒนาโปรแกรม(Programmer/Developer)
 3. นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst /Designer)
 4. วิศวกรความต้องการ (Requirements Engineer)
 5. นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)
 6. วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement Engineer)
 7. นักทดสอบระบบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
 8. สถาปนิกซอฟต์แวร์ (Software Architect)
 9. นักบูรณาการระบบ (System Integrator)
 10. ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager) 

 • PLO1 มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
 • PLO2 สามารถอธิบายกระบวนการในการผลิตซอฟต์แวร์ได้
 • PLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • PLO4 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
 • PLO5 มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เครื่องมือ และสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
 • PLO6 สร้างซอฟต์แวร์หรือระบบที่ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่พลิกผัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือพัฒนาสังคมได้

 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 125 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ89 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ9 หน่วยกิต
 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ74 หน่วยกิต
 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก6 หน่วยกิต
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต