หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาไทย:หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine Program in Applied Thai Traditional Medicine
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
ชื่อย่อ :พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine (Applied Thai Traditional Medicine)
ชื่อย่อ :B.ATM. (Applied Thai Traditional Medicine)

     การจัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มุ่งเน้นอนุรักษ์และพัฒนาการแพทย์ แผนไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเจริญก้าวหน้า โดยพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ปฏิบัติงานเวชปฏิบัติสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นฐานในการวิจัยและพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ดังนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่ดีต่อสังคม และเป็นพลเมืองโลกที่ดีตลอดจนมีความเข้าใจมนุษย์และชุมชน
 2. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร เชิงตัวเลขในการปฏิบัติงาน
 3. ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในการปฏิบัติงาน
 4. มีทักษะการประกอบเวชปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการด้านวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 5. บูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับศาสตร์แขนงอื่นในการปฏิบัติงานในระดับคลินิคและชุมชน
 6. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนางานแพทย์แผนไทยด้วยรูปแบบการศึกษาวิจัย
 7. มีทักษะการเป็นผู้นำและทำงานร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. ทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 2. มีความสามารถทำเวชปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 3. ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู สุขภาพองค์รวม ในระดับคลินิคและชุมชน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. พัฒนาตนเองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ และหลักฐานเชิงประจักษ์
 5. มีความสามารถเป็นผู้นำ ผู้ประกอบการและปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม

 1. ทำงานหน่วยงานของทางราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยและตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาลของรัฐ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการอื่นๆ
 2. ทำงานในหน่วยงานภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการการแพทย์แผนไทยในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
 3. ประกอบธุรกิจด้านคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การผลิตยาสมุนไพร และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นต้น 

     สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง และศึกษาทางด้านการแพทย์ทางเลือกเฉพาะทาง

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 264,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 33,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 150 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 1) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
 2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 3) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 4) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 114 หน่วยกิต
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 60 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 51 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต