หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาไทย:หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Traditional Chinese Medicine Program
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
ชื่อย่อ :พจ.บ.
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Traditional Chinese Medicine
ชื่อย่อ :B.CM.

     หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตแพทย์แผนจีนที่มีความรู้ ความสามารถตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน รวมถึงมีทักษะด้านการผลิตและแปรรูปสมุนไพรที่โดดเด่น สามารถบูรณาการความรู้กับการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งตอบสนองความต้องการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่สามารถเติมเต็มการแพทย์กระแสหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

     มุ่งผลิตแพทย์แผนจีนที่มีความสามารถในการตรวจวินิจฉัยโรค บำบัดรักษา ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตามหลักสากลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประยุกต์ทักษะเชิงวิชาชีพทั้งด้านการฝังเข็ม รมยา การนวดทุยหนา ครอบแก้วและทักษะการผลิต แปรรูปสมุนไพรจีนด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยและการใช้ตำรับยาจีนในการบูรณาการการรักษากับการแพทย์แผนปัจจุบันและสหวิชาชีพอื่นๆ ทั้งในสถานบริการสุขภาพและชุมชน ด้วยการใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างสร้างสรรค์ มีกระบวนการคิดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพทางแพทย์แผนจีน และร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์แผนจีนในสังคมยุคดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ 

 1. แพทย์แผนจีนในสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน
 2. อาจารย์ เจ้าหน้าที่วิชาการ ด้านการศึกษา ของสถาบัน/สำนัก/หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข 
 3. ผู้ประกอบการอาชีพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 4. ผู้ประกอบการด้านการผลิตและแปรรูปสมุนไพรจีน
 5. ศึกษาต่อเฉพาะทางสาขาต่างๆ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันนั้นๆกำหนด

     สามารถต่างประเทศ ศึกษาต่อเฉพาะทางสาขาต่างๆ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 560,000.- บาท  (กรณีต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน)
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 500,000.- บาท  (กรณีไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน)
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท (จำนวน 2 ภาคการศึกษา)
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 60,000.- บาท (จำนวน 8 ภาคการศึกษา)
 • ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาไปเรียนที่ประเทศจีน  20,000.- บาท (10,000  บาท ต่อภาคการศึกษา จำนวน 2 ภาคการศึกษา)

*หมายเหตุ :

 1. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) กำหนดให้นักศึกษาจะต้องไปศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา ตามที่หลักสูตรกำหนด
 2. นักศึกษาที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะต้องมีความรู้ภาษาจีน ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 3 หากไม่มีผลการสอน หลักสูตรกำหนดให้เรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาจีน 2 ภาคการศึกษา 
 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประเทศจีน นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียม ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญากำหนด ทั้งนี้ นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 241 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ159 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ54 หน่วยกิต
 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ105 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ75 หน่วยกิต
  - การฝึกเวชปฏิบัติ30 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต