หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาไทย:หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Physical Therapy
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :กายภาพบำบัดบัณฑิต
ชื่อย่อ :กภ.บ.
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Physical Therapy
ชื่อย่อ :B.PT.

     หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขากายภาพบำบัดที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจประเมิน การวินิจฉัยและการบำบัดความบกพร่องของร่างกาย ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย การส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจและบูรณาการ การดูแลสุขภาพเชิงรุกในชุมชน โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 2. สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ทางด้านกายภาพบำบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชน
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
 4. มีความศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพ
 5. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และมีจิตสาธารณะ
 6. มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รู้จักเสาะแสวงหาความรู้จากวารสารการแพทย์ ผลงานวิจัย และมีความรู้ทางด้านการทำวิจัย
 7. มีความสามารถในการบูรณาการการดูแลสุขภาพเชิงรุกในชุมชนอย่างเป็นระบบ
 8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ เพื่อการเรียนรู้และ การสื่อสาร

 1. นักกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
 2. นักกายภาพบำบัดอิสระ
 3. นักกายภาพบำบัดในสถาบันความงาม
 4. นักกายภาพบำบัดประจำศูนย์ออกกำลังกายและนักกายภาพบำบัดประจำทีมกีฬา
 5. นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 6. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น ผู้เชี่ยวชาญในบริษัทจำหน่ายเครื่องมือกายภาพบำบัด ครูโรงเรียนศึกษาพิเศษ (กรณีศึกษาต่อ 1 ปี) งานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ 

     สามารถศึกษาต่อทางด้านกายภาพบำบัด ระดับประกาศนียบัตร ศึกษาต่อปริญญาโท และทางด้านกายภายบำบัดและสาขาที่เกี่ยวข้อง เทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในบางสาขา

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 264,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 33,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 146 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 110 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 26 หน่วยกิต
 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 84 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต