หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

ปริญญาตรี สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Arts Program in International Development
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาระหว่างประเทศ)
ชื่อย่อ :ศศ.บ. (การพัฒนาระหว่างประเทศ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Arts (International Development)
ชื่อย่อ :B.A. (International Development)

     หลักสูตรฯ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางทฤษฎีและการปฏิบัติด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์แก่สังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติตลอดจนระดับนานาชาติ

     วัตถุประสงค์
     เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. มีความรู้ในทางทฤษฎี หลักการ และความสามารถในทางปฏิบัติการในสาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ ระดับภูมิภาค และนานาชาติ
  2. มีความสามารถในการแสวงหาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
  3. มีทักษะในการดำเนินชีวิต ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น เพื่อที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

บุคลากรในองค์กรของรัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อสารมวลชน และอื่นๆ

     สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวช้อง

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 280,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000 บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
 1) กลุ่มภาษา15 หน่วยกิต
 2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์3 หน่วยกิต
 4) กลุ่มเลือกของหมวดศึกษาทั่วไป9 หน่วยกิต
    
2. หมวดวิชาเฉพาะ93 หน่วยกิต
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ30 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ39 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิชาชีพเลือก24 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
    

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

Social Media

MFUconnect