หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

ปริญญาตรี สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in International Development
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาระหว่างประเทศ)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การพัฒนาระหว่างประเทศ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (International Development)
ชื่อย่อ : B.A. (International Development)

     ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติด้านการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ตลอดจนระดับนานาชาติ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

  1. มีความรอบรู้ ความสามารถในสาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องกาของประเทศ และนานาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภาคลุ่ม น้ำโขงตอนบน
  2. มีความสามารถในการแสวงหาและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระหว่างประเทศได้เท่าทันสภาวการณ์
  3. มีความสามารถในการคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

     บุคลากรในองค์กรของรัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อสารมวลชน และอื่นๆ

     สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 280,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000 บาท
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
  2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  4) กลุ่มเลือกของหมวดศึกษาทั่วไป 9 หน่วยกิต
       
2. หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต
  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 24 หน่วยกิต
       
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต