หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

ปริญญาตรี สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Arts Program in International Development
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาระหว่างประเทศ)
ชื่อย่อ :ศศ.บ. (การพัฒนาระหว่างประเทศ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Arts (International Development)
ชื่อย่อ :B.A. (International Development)

     หลักสูตรฯ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางทฤษฎีและการปฏิบัติด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์แก่สังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติตลอดจนระดับนานาชาติ

     วัตถุประสงค์
     เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. มีความรู้ในทางทฤษฎี หลักการ และความสามารถในทางปฏิบัติการในสาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ ระดับภูมิภาค และนานาชาติ
  2. มีความสามารถในการแสวงหาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
  3. มีทักษะในการดำเนินชีวิต ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น เพื่อที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

บุคลากรในองค์กรของรัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อสารมวลชน และอื่นๆ

     สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวช้อง

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 280,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000 บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
 1) กลุ่มภาษา15 หน่วยกิต
 2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์3 หน่วยกิต
 4) กลุ่มเลือกของหมวดศึกษาทั่วไป9 หน่วยกิต
    
2. หมวดวิชาเฉพาะ93 หน่วยกิต
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ30 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ39 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิชาชีพเลือก24 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต