หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี สำนักวิชานิติศาสตร์

ภาษาไทย:หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Laws
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ :น.บ.
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Laws
ชื่อย่อ :LL.B.

ศึกษานิติศาสตร์คู่นิติธรรม (Learn laws with the rule of law) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางนิติศาสตร์ ซึ่งตอบสนองความต้องการของวิชาชีพกฎหมายและเข้าใจหลักนิติธรรม รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชนโดยการให้บริการทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามนิติวิธี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีจริยธรรมของนักกฎหมาย
 2. สามารถอธิบายมโนทัศน์ทางกฎหมาย บทบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรผู้ใช้บังคับกฎหมายได้
 3. สามารถปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักวิชาการอย่างมีนิติทัศนะ
 4. สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการใช้กฎหมายในบริบทพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะในด้านความมั่นคง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการประกอบธุรกิจในพื้นที่ชายแดน
 5. มีทักษะในการสื่อสารที่ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย
 6. มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเกื้อกูลในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 

 1. ข้าราชการตุลาการ
 2. พนักงานอัยการ
 3. นายทหารพระธรรมนูญ
 4. ตำรวจ
 5. นิติกร
 6. ทนายความ
 7. พนักงานปกครอง
 8. ที่ปรึกษากฎหมาย
 9. อาจารย์สอนกฎหมาย
 10. อาชีพทางกฎหมายอื่นทั้งในภาครัฐและเอกชน 

    สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  1) กลุ่มภาษา15 หน่วยกิต
  2) กลุ่มสังคมศาสตร์6 หน่วยกิต
  3) กลุ่มมนุษย์ศาสตร์3 หน่วยกิต
  4) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 หน่วยกิต
  5) กลุ่มบูรณาการไม่นับหน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป3 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ102 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาชีพบังคับ84 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาชีพเลือก18 หน่วยกิต
  โดยอย่างน้อยต้องมีรายวิชาในกลุ่ม 
  1) กลุ่มวิชาสัมมนา3 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาปฏิบัติ3 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
    

อ้างอิงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 พ.ค. 63

สำนักวิชานิติศาสตร์

Social Media

MFUconnect