หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี สำนักวิชานิติศาสตร์

ภาษาไทย:หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Laws
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ :น.บ.
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Laws
ชื่อย่อ :LL.B.

     ศึกษานิติศาสตร์คู่นิติธรรม (Learn laws with the rule of law) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางนิติศาสตร์ซึ่งตอบสนองความต้องการของวิชาชีพกฎหมายและเข้าใจหลักนิติธรรม รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชนโดยการให้บริการทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามนิติวิธี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีทางนิติศาสตร์
 2. มีทักษะในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์เข้ากับศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์กฎหมายที่จะเลือกนำมาปรับใช้กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น
 4. มีความรู้พื้นฐานทางกฎหมายอย่างครบถ้วนและเพียงพอ และสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องตามนิติวิธี
 5. มีความสามารถปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา หรือการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
 6. มีความรอบรู้และสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้าชายแดนได้
 7. ตระหนักถึงกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพนักกฎหมาย
 8. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ของตน
 9. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 1. บูรณาการองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามนิติวิธี
 2. มีความพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพทางนิติศาสตร์ที่ตนสนใจได้
 3. มีความรอบรู้และสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้าชายแดนได้
 4. ประพฤติตนในกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพนักกฎหมาย
 5. สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ
 6. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ของตน
 7. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 1. ข้าราชการตุลาการ
 2. พนักงานอัยการ
 3. นายทหารพระธรรมนูญ
 4. ตำรวจ
 5. นิติกร
 6. ทนายความ
 7. พนักงานปกครอง
 8. ที่ปรึกษากฎหมาย
 9. อาจารย์สอนกฎหมาย
 10. อาชีพทางกฎหมายอื่นทั้งในภาครัฐและเอกชน 

    สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
 1) กลุ่มวิชาบังคับหมวดศึกษาทั่วไป 27 หน่วยกิต
  1) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
  2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  3) กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  4) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 3 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 107 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 95 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
  โดยอย่างน้อยต้องมีรายวิชาในกลุ่ม  
  1) กลุ่มวิชาสัมมนา 3 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาปฏิบัติ 3 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต