หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ

ภาษาไทย: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Accounting Program
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ : บช.บ.
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Accounting Program
ชื่อย่อ : B.Acc.

     ผลิตนักบัญชีที่มีความสามารถเชิงเทคนิคทางวิชาชีพและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานวิชาชีพระหว่างประเทศ เป็นนักปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญองค์ความรู้ทางการบัญชี ที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (Learning Outcomes—Based International Education Standards) ที่ประกาศบังคับใช้โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมป์
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตทางการบัญชีให้มีความรอบรู้ทั้งทางทฤษฎีและมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศตลอดการเรียนในหลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
 3. สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงผ่านการฝึกงานและการฝึกสหกิจศึกษา ที่มุ่งการฝึกความสารถเชิงเทคนิคให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 4. ส่งเสริมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ

     บัณฑิตของหลักสูตรควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. ประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ในวิชาชีพบัญชี และความสามารถเชิงเทคนิคในการประกอบวิชาชีพเป็นอย่างดี
 2. สามารถให้คำปรึกษาทางวิชาการบัญชีแก่ธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนได้
 3. แสดงให้เห็นถึงการมีความใฝ่รู้ในวิทยาการสมัยใหม่ในโลกปัจจุบันและอนาคต และสามารถปรับตัวเพื่อดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแข่งขันได้ ในระดับนานาชาติ
 4. มีความสามารถในการคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

     ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้

 1. ด้านการทำบัญชี
 2. ด้านการสอบบัญชี
 3. ด้านการบัญชีบริหาร
 4. ด้านการภาษีอากร
 5. ด้านการวางระบบบัญชี
 6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
 7. ด้านการตรวจสอบภายใน
 8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
 9. ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

     สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ยังสามารถฝึกงานต่อทางด้านการสอบบัญชี และเก็บชั่วโมงในการฝึกงานด้านการตรวจสอบเพื่อนำไปสอบใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีต่อไป

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
  2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
  1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 45 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
     
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต