หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ

ภาษาไทย:หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Economics Program
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ :ศ.บ.
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Economics Program
ชื่อย่อ :B.Econ.

     ประยุกต์เศรษฐศาสตร์เพื่อสังคม (Economics for society) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ ในการประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างความเชี่ยวชาญโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการตั้งคำถาม วิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในยุคแห่งข้อมูล มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
 2. มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจและศึกษาถึงความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจ ระหว่างภูมิภาค
 3. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์เจาะลึกถึงเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบนและอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง
 4. มีความเข้าใจในทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศในเขตอนุภูมิภาคไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนและด้วยสันติ
 5. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม สองคล้องกับธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ 

 1. มีความเข้าใจในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาค รวมถึงสามารถนำทฤษฎีเหล่านั้นมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ได้จริงในสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 2. สามารถวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจภายในประเทศ เศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เศรษฐกิจระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเศรษฐกิจโลก เพื่อสังเคราะห์นโยบายที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
 3. สามารถสร้างบทวิเคราะห์และผลิตผลงานวิจัยโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือเชิงปริมาณเศรษฐมิติและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์
 4. ตระหนักและเข้าใจถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับธรรมภิบาลทางเศรษฐกิจ

     บัณฑิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตสามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐบาล ภาคเอกชน อาทิ สถาบันการเงิน และประกอบธุรกิจส่วนตัวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือการลงทุน โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกตำแหน่งงานในธุรกิจเหล่านั้นได้เช่น เศรษฐกร นักวิจัย นักวิชาการด้านการเงิน นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น

     สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 1) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
 2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 4) กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต
 1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 42 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 27 หน่วยกิต
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต