หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

ปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ

ภาษาไทย:หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Business Administration Program in Aviation Business Management
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)
ชื่อย่อ :บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Business Administration (Aviation Business Management)
ชื่อย่อ :B.A. (Aviation Business Management)

ปรัชญา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบการด้านอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในการบิน  รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินอื่น ๆ ควบคู่กับมีความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพในธุรกิจการบิน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพตรงกับความต้องการด้านกำลังคนของอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบัน และรองรับความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

 1. มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการบินทั้งระบบ ได้แก่ การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในธุรกิจการบิน 
 2. มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินทั้งระบบและมีความสามารถเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการบินที่เกี่ยวข้อง
 3. มีจิตสำนึกในงานบริการธุรกิจการบินทั้งด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และทัศนคติ เพื่อให้เกิดความสามารถในการประกอบอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและเหนือคู่แข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจการบิน
 5. ดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในธุรกิจการบินประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคม 

นอกเหนือจากการได้เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ตรง และได้ฝึกปฏิบัติกับห้องปฏิบัติการแล้ว หลักสูตรยังมุ่งเน้นทักษะการวิเคราะห์ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่สำคัญต่อความก้าวหน้าของการทำงานในอนาคต

 1. นักวิเคราะห์ทางด้านการตลาดของสายการบิน
 2. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 3. พนักงานบริการภาคพื้นดิน
 4. พนักงานบริษัทขนส่งทางอากาศ
 5. เจ้าหน้าที่วิทยุการบิน
 6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนามบิน
 7. เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้า
 8. เจ้าหน้าที่แผนกโภชนาการ
 9. ประกอบอาชีพในด้านอุตสาหกรรมบริการ
 10. อาจารย์หรือนักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ
 11. เจ้าหน้าที่บริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง
 12. เข้าศึกษาต่อเพื่อสอบเป็นนักบินพาณิชย์

 1. มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการบินทั้งระบบ ได้แก่ การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในธุรกิจการบิน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินอื่น ๆ
 2. มีจิตสำนึกในงานบริการธุรกิจการบินทั้งด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และทัศนคติ เพื่อให้เกิดความ สามารถในการประกอบอาชีพตรงกับความต้องการของตลาด แรงงานและเหนือคู่แข่งขันทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศ
 3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจการบิน
 4. ดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในธุรกิจการบินประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 5. มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินทั้งระบบและมีสามารถเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการบินที่เกี่ยวข้อง

 1. งานบริการการบิน (Aviation Services)
 2. ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน (Aviation Logistics Business)
 3. การปฏิบัติการทางการบิน (Aviation Operations)

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(การปฏิบัติการทางการบิน)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 320,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 40,000 .- บาท
  • **หมายเหตุ** ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน รายวิชาการปฏิบัติการทางการบิน 1 รายวิชาการปฏิบัติการทางการบิน 2 และรายวิชาการปฏิบัติการทางการบิน 3 ในส่วนของชั่วโมงการฝึกการบิน รายวิชาละ 10 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 16,000 บาท)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(งานบริการการบิน)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 320,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 40,000 .- บาท
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 320,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 40,000 .- บาท

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     
  2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
   (1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 27 หน่วยกิต
   (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ  
    - เอกงานบริการการบิน 57 หน่วยกิต
    - เอกธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน 60 หน่วยกิต
    - เอกการปฏิบัติการทางการบิน 60 หน่วยกิต
   (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก  
    - เอกงานบริการการบิน 12 หน่วยกิต
    - เอกธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ 9 หน่วยกิต
    - เอกการปฏิบัติการทางการบิน 9 หน่วยกิต
    
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
      


  อ้างอิงจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน พ.ศ. 2560

  ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ล่าสุด 29 มิ.ย. 64