หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ

ภาษาไทย:หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Business Administration Program in Business Administration
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ :บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ :B.A. (Business Administration)

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ โดยบัณฑิตสามารถขับเคลื่อนการเรียนรู้ และเชื่อมโยงความรู้เพื่อแก้ไขและคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนาธุรกิจให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก ประเทศ และภูมิภาค รวมถึงมีความตระหนักซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรเพื่อนำความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจไปพัฒนาการดำเนินการในองค์กรต่างๆ โดยหลักสูตรมุ่งเน้น การบริหารหลักสูตร และการเรียนการสอน ดังนี้

  1. สร้างบัณฑิตมีความรู้พื้นฐานอันเป็นองค์ประกอบสำคัญของบริหารธุรกิจ ได้แก่ การตลาด การบัญชีการเงิน คณิตศาสตร์และสถิติ ภาษี กฎหมายธุรกิจ การบริหารองค์การ และเศรษฐศาสตร์ และสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0
  2. จัดการเรียนที่เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้เรียนในการเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ประเทศ และภูมิภาค และทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  3. จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีศีลธรรม ทำงานด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

     บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐบาล เอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารธุรกิจ

     โดยผู้จบการศึกษาสามารถ ทำงานในสายงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจดังเช่น การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจระหว่างประเทศ

  • PLO1: สามารถอธิบายองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อทำงานในองค์กรต่างๆที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางธุรกิจ ตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
  • PLO2: มีทักษะในวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ประเทศ และภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสและการแก้ปัญหาทางธุรกิจ
  • PLO3: มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจในบริบทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
  • PLO4: ตระหนักซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม
  • PLO5: มีความรู้และทักษะในการทำงานด้านบริหารธุรกิจอันพึงประสงค์ขององค์กรต่างๆ

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 220,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 27,500.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต