หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ

ภาษาไทย:หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อย่อ :บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)
ชื่อย่อ :B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งในทางหลักการ ทฤษฎี และการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง สร้างเสริมทักษะและศักยภาพในการบริหารการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและสังคมสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะต้องมีวินัยและความซื่อสัตย์สูง
 2. มีทักษะความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลักการ และทฤษฎีด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานนอกจากนี้ยังสามารถนำศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์กับโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้
 3. มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์โดยนำหลักการที่เรียนมาไปประยุกต์สถานการณ์จริงได้ทุกสถานการณ์ และอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม และจะต้องตระหนักในสิ่งแวดล้อมด้วย
 4. มีความเป็นผู้นำ และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลสามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และมีความรับผิดชอบสูง
 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
 6. สามารถนำแนวคิดเชิงโลจิสติกส์และโซ่อุปทานไปใช้ในการดำเนินการทางธุรกิจและประยุกต์กับการดำรงชีพเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

นักศึกษาจะได้พัฒนาศักยภาพตนเองทางด้านบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในทุกมิติ และสามารถเชื่อมโยงความรู้เข้ากับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

 1. ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิต ภาคการบริการ และภาคการค้าระหว่างประเทศ
 2. ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
 3. ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับด้านการพาณิชย์ ด้านการเกษตร ด้านการอุตสาหกรรม ด้านการขนส่งและด้านการคมนาคม
 4. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางด้านธุรกิจ
 5. อาจารย์หรือนักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 • PLO1: ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพการทำงาน 
 • PLO2: มีความสามารถและมั่นใจในองค์ความรู้ทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการนำไปใช้ในอาชีพการทำงาน
 • PLO3: มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อใช้ในการหาสาเหตุของปัญหานำมาสู่การแก้ไขปัญหาในการจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • PLO4: มีความเป็นผู้นำและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • PLO5: พัฒนาตัวเองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานเชิงประจักษ์

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
 1) กลุ่มพื้นฐานวิชาบริหารธุรกิจ 30 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 54 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
    


ข้อมูลอ้างอิง

อ้างอิงจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พ.ศ. 2560
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ล่าสุด 29 มิ.ย. 64