หลักสูตรพยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ภาษาไทย:หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Nursing Science Program
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ :พย.บ.
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ :B.N.S.

     สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความเชื่อว่า สุขภาพเป็นมิติที่มีความสำคัญยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน บุคลากรทางสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ มีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางสุขภาพที่จะทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตบรรลุเป้าหมาย โดยพยาบาลต้องมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้ดีที่สุดภายใต้สภาวะแวดล้อม ที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำงานของผู้รับบริการ โดยการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการบาดเจ็บ การรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการทุกช่วงของภาวะสุขภาพตั้งแต่เกิด เจ็บป่วย พิการ หรืออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวม มีความปลอดภัยและสามารถพึ่งพาตนเองได้ การผลิตพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถดังกล่าว ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจบุคคลในลักษณะองค์รวมภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม นำไปสู่การเสริมสร้างพลังอำนาจให้บุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัวและชุมชน สามารถดูแลและพึ่งพาตนเองในเรื่องสุขภาพได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีความเชื่อว่าบุคคลสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รับ ดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตพยาบาลของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ต้องใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้เทคโนโลยี่สารสนเทศทางการศึกษา การพัฒนาทักษะปฏิบัติในสถานการณ์จริง จะเอื้อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สามารถทำงานในบทบาทของตนเองและร่วมกับบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพ และสามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและความสามารถดังนี้

 1. คุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม
 2. เป็นผู้ที่มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และใฝ่รู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 3. เป็นผู้ที่มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถประยุกต์หลักฐานเชิงประจักษ์ผลการวิจัย และสารสนเทศทางการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 4. มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการในการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุม ปลอดภัยด้วยความเอื้ออาทรและคำนึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้รับบริการ
 5. เป็นผู้ที่สามารถประเมิน วิเคราะห์ แปลผลข้อมูล และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแลกเปลี่ยน และสื่อสารข้อมูลกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ
 6. ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพโดยใช้กระบวนการพยาบาลให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว และชุมชน เกิดความปลอดภัยทั้งแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ โดยคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม กฎหมาย และจรรยาบรรณและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ

 1. เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ)
 2. เป็นพยาบาลประจำโรงเรียน/สถานประกอบการอื่น ๆ
 3. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพ 

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 304,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 38,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ108 หน่วยกิต
 1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ26 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ82 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต