หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ปริญญาตรี สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Postharvest Technology
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
ชื่อย่อ :วท.บ. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Science (Postharvest Technology)
ชื่อย่อ :B.Sc. (Postharvest Technology)

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มมูลค่าของผลิตผลเกษตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอย่างยั่งยืนและเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว ให้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

  1. มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตร สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์จริงในการทำงาน โดยคำนึงถึงความสำคัญและความเหมาะสมของเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  2. มีทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและสื่อสารข้อมูลความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรอย่างเหมาะสม
  3. มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
  4. มีความสามารถที่จะเรียนรู้ ฝึกฝนและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก

     บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ เป็นนักวิชาการ นักวิจัย หรือเป็นอาจารย์ ในสถาบันการศึกษา อีกทั้งสามารถเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

     สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในหลายสาขาวิชา เช่น เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ การจัดการบรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000 .- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 125 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 89 หน่วยกิต
 แผนการเรียนที่ 1 (ประสบการณ์วิชาชีพ)  
  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 29 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 51 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
 แผนการเรียนที่ 2 (สหกิจศึกษา)  
  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 29 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 54 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
    

อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว พ.ศ. 2560

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 ต.ค. 61