หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์

ปริญญาตรี สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Postharvest Technology and Logistics

ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์)
ชื่อย่อ :วท.บ. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Science (Postharvest Technology and Logistics)
ชื่อย่อ :B.Sc. (Postharvest Technology and Logistics)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ 
มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการผลิตผลเกษตรและ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อลดการสูญเสีย ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและอาหาร อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอย่างยั่งยืนและเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถในการบริหารจัดการผลิตผลสดเพื่อลดความสูญเสีย ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่า โดยบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ทักษะการบริหารจัดการ และหลักการโลจิสติกส์ เพื่อให้บัณฑิตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ

 1. มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในข้อกำหนดทางวิชาการ เคารพกฎระเบียบของสังคม และมีสำนึกสาธารณะ
 2. มีความรู้ด้านโซ่อุปทานเกษตร รู้ข้อกำหนดและมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก 
 3. มีความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนางานเชิงบูรณาการด้านโซ่อุปทานเกษตรและอาหาร
 4. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม
 5. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน
 6. มีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในโซ่อุปทานเกษตรและอาหาร

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอาหาร ตลอดโซ่อุปทานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นนักวิชาการ นักวิจัย หรือเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา และเป็นผู้ประกอบการ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในหลายสาขาวิชา เช่น เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ การจัดการบรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมหลักสูตรปกติ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000 .- บาท

ค่าธรรมเนียมหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา 
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 272,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 34,000 .- บาท
   

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ90 หน่วยกิต
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ29 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ46 หน่วยกิต
  (ก) กลุ่มวิชาเกษตรและอาหาร31 หน่วยกิต
  (ข) กลุ่มวิชาการจัดการ15 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  (ก) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
  (ข) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป 
  (ค) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
  (ง) กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
    

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Social Media

MFUconnect