หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ปริญญาตรี สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อย่อ :วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Science (Food Science and Technology)
ชื่อย่อ :B.Sc. (Food Science and Technology)

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมเข้าสู่การทำงานในโลกศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดเป็นทำเป็นและกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนำมาบูรณาการกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป การประกันคุณภาพ การพัฒนานวัตกรรมอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ การบริหารจัดการและการตลาด และมีศักยภาพที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อรองรับความต้องการของตลาดสากลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
 2. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางด้านทฤษฎี ปฏิบัติการ และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
 3. มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น คิดเป็นทำเป็นและ พร้อมเข้าสู่การทำงานในโลกศตวรรษที่ 21
 4. สามารถพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาแห่งวิชาชีพ

สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้แก่

 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ายจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 2. นักวิชาการ
 3. ผู้แทนขายและให้บริการด้านเทคนิคสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
 4. นักโภชนาการ
 5. นักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันค้นคว้าและวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน
 6. ผู้ประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 7. ผู้ประกอบการอิสระด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 

     สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในหลายสาขาวิชา เช่น กลุ่มวิทยาศาสตร์ เช่น สาขาเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น กลุ่มบริหาร เช่น สาขาบริหารการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถศึกษาได้ทั้งในสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000 .- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 125 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
 4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 89 หน่วยกิต
 แผนการศึกษาที่ 1 (นักศึกษาที่เรียนรายวิชาสหกิจศึกษา)
  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 31 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 52 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต
 แผนการศึกษาที่ 2 (นักศึกษาที่เรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 31 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 49 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
    

อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2560

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 ต.ค. 61

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Social Media

MFUconnect