หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาไทย:หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Public Health Program
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ :ส.บ.
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Public Health
ชื่อย่อ :B.P.H.

     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ซึ่งบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเน้นผู้เรียนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสำนึกและความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมไทยและสังคมโลก มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มีความรู้และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง การป้องกันและการควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย การอาชีวอนามัย และการอนามัยสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อสามารถจัดการสุขภาพแบบมืออาชีพและระดับสากลได้ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติและความสามารถ ดังนี้

 1. ใช้กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่การประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาและเหตุปัจจัยปัญหาสุขภาพ
 2. วางแผนปฏิบัติการดําเนินการควบคุมกํากับและประเมินผลแผนงานโครงการอนามัยชุมชน
 3. มีทักษะในกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพ
 4. จัดระบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง และรายงานความเคลื่อนไหวด้านสถานการณ์สุขภาพชุมชน และปัจจัยกําหนด
 5. เป็นที่ปรึกษา แนะนํา ฝึกอบรม ในกระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน การดําเนินงานการเฝ้าระวังร่วมกับสมาชิกทีมสหสาขาวิชาชีพ
 6. ใช้กระบวนการวิจัยและเลือกใช้ผลการวิจัยในการพัฒนางานอนามัยชุมชน
 7. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านสุขภาพ

 1. นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค เช่น ในส่วนกลางได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมควบคุมโรค สำนัก และกองต่างๆ ส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล
 2. นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนตำบล
 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสาธารณสุข ทั้งในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน
 4. นักวิจัยทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน
 5. นักวิชาการสาธารณสุขหรือนักวิจัยในหน่วยงานด้านสาธารณสุขในระดับองค์การระหว่างประเทศ
 6. อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

     สามารถศึกษาต่อทางด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 1) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
 2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 4) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 107 หน่วยกิต
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 36 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 41 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต