หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาไทย:หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Public Health Program
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ :ส.บ.
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Public Health
ชื่อย่อ :B.P.H.

พลวัตของสุขภาพโลกเกิดขึ้นท่ามกลางยุคสมัยที่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนในบริบทของโลกและข้ามเขตแดนได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนจำเป็นต้องมีความฉลาดทางด้านสุขภาพในการดูแลตนเอง ดังนั้นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะหลักตามมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และสากล ที่คำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งโดดเด่นในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารสุขภาพ กับประชาชนทุกกลุ่มได้ทันกับพลวัตสุขภาพโลก ตลอดจนสามารถพัฒนาระบบสุขภาพแบบยั่งยืน ภายใต้สังคมสูงวัย 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและสากล ภายใต้สังคมสูงวัย ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และระบบสุขภาพชุมชนภายใต้พหุวัฒนธรรม มีความรู้และทักษะในการวินิจฉัย จัดการและแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม สามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสารสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ทั้งเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับสหสาขวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ ภายใต้พลวัตสุขภาพโลก รวมถึงเข้าใจกรอบความคิดการเป็นผู้ประกอบการอิสระ

  1. นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น ในส่วนกลางได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมควบคุมโรค สำนัก และกองต่างๆ ส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล
  2. นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนตำบล
  3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสาธารณสุข ทั้งในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน
  4. นักวิชาการสาธารณสุข หรือผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานด้านสาธารณสุขในระดับองค์การระหว่างประเทศ 

     สามารถศึกษาต่อทางด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
 1) กลุ่มภาษา15 หน่วยกิต
 2) กลุ่มสังคมศาสตร์6 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต
 4) กลุ่มมนุษยศาสตร์3 หน่วยกิต
 5) กลุ่มบูรณาการไม่นับหน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ106 หน่วยกิต
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ31 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ65 หน่วยกิต
 3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ10 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
    

อ้างอิงจาก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 พ.ค. 63

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Social Media

MFUconnect