หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Environmental Health
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ : วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Environmental Health)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Environmental Health)

     บัณฑิตมีพื้นฐานองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถแก้ไขปัญหา หรือจัดหาแนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ มีแนวคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

     มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้อย่างมีระบบ ตามกระบวนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กฎหมายสิ่งแวดล้อม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยสามารถระบุแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ ในมิติที่มีความสร้างสรรค์ ที่จะช่วยพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีความเป็นสากล เพื่อชุมชนและท้องถิ่น

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ดังนี้

  1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  2. ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม
  3. เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  4. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานต่างประเทศ เช่น World Health Organization (WHO), United Nations (UN), Centers for Disease control and Prevention (CDC), United States Environmental Protection Agency (EPA) เป็นต้น
  5. นักวิชาการสาธารณสุข ในกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     สามารถศึกษาต่อทางด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1) กลุ่มสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  3) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
  4) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 107 หน่วยกิต
  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 55 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 43 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
       
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต