หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อย่อ : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Occupational Health and Safety)

     หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนำแนวคิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ตามหลักการขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization) ที่สนับสนุนให้แรงงานมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน ธำรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และจิตสังคม โดยบุคลากรที่ต้องทำหน้าที่สนับสนุนให้เกิดสิทธิของแรงงานต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว มาออกแบบหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถแก้ไขปัญหาหรือจัดหาแนวทางการจัดการปัญหาอาชีวอนามัยอย่างเป็นมืออาชีพ เข้าใจบริบทของการประกอบธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการสื่อสารสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของปัญหาและบริบทขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

     โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานการณ์จริงด้วยมาตรฐานสากล ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถริเริ่มแนวคิดการสร้างนวัตกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมีทักษะการใช้ชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563 ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถแสดงทักษะการปฏิบัติในด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับมืออาชีพด้วยมาตรฐานสากล ทำให้บัณฑิตสามารถทำงานในองค์กรข้ามชาติได้ ดังนั้นหลักสูตรจึงพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ School of Public Health, University of Michigan, Center for Occupational Health and Safety Engineering (COHSE) ซึ่งตั้งอยู่ที่สถาบัน US National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) สำหรับการวิจัย นอกจากนี้หลักสูตรมีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ช่วยเพิ่มความสามารถทางภาษาอังกฤษของบัณฑิต โดยหลักสูตรปรับปรุงล่าสุดในปี 2019นี้ ถูกออกแบบภายใต้ทฤษฎีปฏิบัตินิยม เป็นปรัชญาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้โดยการลงมือทำ คัดเลือกเนื้อหาสาระที่จำเป็นต่อสังคมในอนาคต หลักสูตรเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะทางสังคมโดยการทำงานกลุ่มที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าใจความรับผิดชอบของตน มุ่งหวังให้บัณฑิตสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลักสูตรมีการบูรณาการระหว่างหลักสูตรและสถานประกอบการผ่าน Project Based Learning (PBL) ซึ่งเป็นโครงการเรียนรู้แบบร่วมมือ นอกจากนี้ยังมีโครงการบูรณาการระหว่างการบริการชุมชนและการเรียนการสอน

 1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 2. ที่ปรึกษาหรือผู้ตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 3. นักวิชาการและนักวิชาชีพปฏิบัติด้านสาธารณสุข หรือด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านความปลอดภัยแรงงาน
 4. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในและต่างประเทศ

 • PLO1: แสดงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ในด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
 • PLO2: สามารถอธิบายศาสตร์ด้านอาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และความปลอดภัยในการทำงาน 
 • PLO3: สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
 • PLO4: สามารถสร้างกรอบแนวคิดนวัตกรรม ออกแบบกระบวนการทำงาน/ร่วมสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม ในการแก้ไขปัญหาหรือสนับสนุนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยการบูรณาการ
 • องค์ความรู้ที่ทันสมัย และมีฐานกระบวนการคิดการเป็นผู้ประกอบการ    
 • PLO5: มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมและ ปรับตัวในการทำงาน ใช้ทักษะชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้
 • PLO6: มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ มีความรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และมีทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ใช้ภาษา ในการวิเคราะห์และสื่อสารข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 • PLO7: มีทักษะการปฏิบัติด้านการการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบมืออาชีพด้วยมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถทำงานในบริษัทข้ามชาติได้

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 107 หน่วยกิต
  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 57 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 46 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 4 หน่วยกิต
       
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต