หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อย่อ :วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
ชื่อย่อ :B.Sc. (Occupational Health and Safety)

     หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนำแนวคิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ตามหลักการขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization) ที่สนับสนุนให้แรงงานมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน ธำรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และจิตสังคม โดยบุคลากรที่ต้องทำหน้าที่สนับสนุนให้เกิดสิทธิของแรงงานต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว มาออกแบบหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถแก้ไขปัญหาหรือจัดหาแนวทางการจัดการปัญหาอาชีวอนามัยอย่างเป็นมืออาชีพ เข้าใจบริบทของการประกอบธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการสื่อสารสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของปัญหาและบริบทขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

     โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานการณ์จริงด้วยมาตรฐานสากล ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถริเริ่มแนวคิดการสร้างนวัตกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมีทักษะการใช้ชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร (Expected Program Learning Outcomes)

 1. แสดงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ในด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
 2. สามารถอธิบายศาสตร์ด้านอาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และความปลอดภัยในการทำงาน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
 3. สามารถสร้างกรอบแนวคิดนวัตกรรม ออกแบบกระบวนการทำงาน/ร่วมสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม ในการแก้ไขปัญหาหรือสนับสนุนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยการบูรณาการ
  องค์ความรู้ที่ทันสมัย และมีฐานกระบวนการคิดการเป็นผู้ประกอบการ    
 4. มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมและ ปรับตัวในการทำงาน ใช้ทักษะชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้
 5. มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ มีความรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และมีทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ใช้ภาษา ในการวิเคราะห์และสื่อสารข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 6. มีทักษะการปฏิบัติด้านการการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบมืออาชีพด้วยมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถทำงานในบริษัทข้ามชาติได้
   

 1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 2. ที่ปรึกษาหรือผู้ตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 3. นักวิชาการและนักวิชาชีพปฏิบัติด้านสาธารณสุข หรือด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านความปลอดภัยแรงงาน
 4. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในและต่างประเทศ

     สามารถศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 1) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 3) กลุ่มสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 4) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 107 หน่วยกิต
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ57 หน่วยกิต
  - วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์30 หน่วยกิต
  - วิชาพื้นฐานสาธารณสุข27 หน่วยกิต
 3) วิชาชีพเฉพาะ 50 หน่วยกิต
  - วิชาชีพบังคับ 46 หน่วยกิต
  - วิชาชีพเลือก 4 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
    

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Social Media

MFUconnect