หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อย่อ :วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
ชื่อย่อ :B.Sc. (Occupational Health and Safety)

     บัณฑิตมีพื้นฐานองค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถแก้ไขปัญหาหรือจัดหาแนวทางการจัดการปัญหาอาชีวอนามัยอย่างเป็นระบบ มีแนวคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสารสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของปัญหาและบริบทขององค์กร โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

     บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยมีความสามารถในการจัดการกับปัญหาในวิชาชีพของตน มีทักษะในการติดตามความก้าวหน้าในด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยมีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

  1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
  2. นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  3. ผู้ตรวจความปลอดภัย
  4. นักวิชาการสาธารณสุข
  5. นักวิทยาศาสตร์ 

     สามารถศึกษาต่อทางด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 1) กลุ่มภาษา 15 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 3) กลุ่มสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 4) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต
 1) วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 30 หน่วยกิต
 2) วิชาพื้นฐานสาธารณสุข 33 หน่วยกิต
 3) วิชาชีพเฉพาะ 45 หน่วยกิต
  - วิชาชีพบังคับ 41 หน่วยกิต
  - วิชาชีพเลือก 4 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต