หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Sports and Health Science
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)
ชื่อย่อ :วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Science (Sports and Health Science)
ชื่อย่อ :B.Sc. (Sports and Health Science)

     วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบสหสาขาวิชาที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความสามารถทางการกีฬาของนักกีฬาให้มีศักยภาพสูงสุดทั้งในด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ นอกจากนี้สามารถประยุกต์ใช้สำหรับการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยการกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

     การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพที่มีคุณภาพจำเป็นต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะ ความชำนาญ และวิธีคิดเชิงระบบในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง ทั้งการฝึกนักกีฬา การบริหารจัดการกีฬา และการจัดการสุขภาพในมิติของการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจึงมุ่งเน้น การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดเชิงระบบ และทักษะการจัดการการกีฬาและสุขภาพระดับมืออาชีพ เพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนโดยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพผู้ฝึกสอนนักกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้นำการออกกำลังกาย นักบริหารจัดการการกีฬา ตลอดจนนักส่งเสริมสุขภาพในชุมชนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะในการรับใช้สังคม โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะในการรับใช้สังคม
 2. มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการประกอบอาชีพ
 3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
 4. มีความสามารถในการทำงานและความรับผิดชอบในบทบาททั้งเป็นผู้นำและสมาชิกกลุ่มที่ดี ตลอดจนมีจิตแห่งการบริการ
 5. มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม
 6. มีทักษะและคุณลักษณะที่ดีของการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้นำการออกกำลังกาย นักบริหารจัดการกีฬา ตลอดจนนักจัดการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

 1. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำสโมสรกีฬาอาชีพ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการกีฬาและการออกกำลังกาย
 2. นักส่งเสริมสุขภาพในสถานพยาบาลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับต่าง ๆ
 3. ผู้ฝึกสอนกีฬาในองค์กรและสมาคมกีฬาต่างๆ ตลอดจนสโมสรกีฬาอาชีพ
 4. ผู้นำ/ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายในสถานประกอบการด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น ศูนย์ฟิตเนส สปอร์ตคลับ
 5. นักบริหารจัดการกีฬาในองค์กรกีฬาและหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 6. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เช่น ผู้เชี่ยวชาญในบริษัทจำหน่ายเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และผู้ประกอบการทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย ตลอดจนธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

     สามารถศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านกีฬา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 31 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 57 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต