หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Sports and Health Science
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)
ชื่อย่อ :วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Science (Sports and Health Science)
ชื่อย่อ :B.Sc. (Sports and Health Science)

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมีความสำคัญในการพัฒนาการกีฬาของชาติ ทั้งในด้านกีฬาพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ ตลอดจนมีความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยการใช้กิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรจึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริยธรรมและยึดมั่นในความถูกต้องและจรรยาบรรณการประกอบอาชีพ โดยมีทักษะโดดเด่นด้านการฝึกสอนการออกกำลังกายส่วนบุคคลทุกช่วงวัย มีทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสมรรถภาพร่างกาย ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพที่บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถใช้ภาษาที่สามสำหรับการประกอบอาชีพ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบการอิสระในสังคมพหุวัฒนธรรมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมของโลกที่รองรับสังคมสูงวัย

 1. โค้ช/ ผู้ฝึกสอนกีฬา
 2. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 3. นักวิจัยและนักวิชาการทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย
 4. บุคลากรครูในสถานศึกษา
 5. ผู้ฝึกสอนกีฬาด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย (โค้ชฟิตเนส) เช่น ในทีมกีฬาอาชีพ ทีมกีฬาระดับชาติ สโมสรกีฬาต่าง ๆ 
 6. ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายส่วนบุคคลในศูนย์ออกกำลังกายต่าง ๆ อาทิ ฟิตเนสคลับ โรงแรม ศูนย์สุขภาพองค์รวมของโรงพยาบาล
 7. ผู้ให้คำแนะนำการออกกำลังกายในสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น บริษัทเอกชน เป็นต้น
 8. พนักงานของรัฐในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย
 9. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 10. การเป็นผู้ฝึกสอนออกกำลังกายออนไลน์

     สามารถศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านกีฬา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
 1) กลุ่มภาษา15 หน่วยกิต
 2) กลุ่มมนุษยศาสตร์3 หน่วยกิต
 3) กลุ่มสังคมศาสตร์6 หน่วยกิต
 4) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต
 5) กลุ่มบูรณาการไม่นับหน่วยกิต
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ94 หน่วยกิต
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ30 หน่วยกิต
 2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ58 หน่วยกิต
 3) กลุ่มวิชาชีพเลือก6 หน่วยกิต
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
    

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Social Media

MFUconnect