หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ภาษาไทย:หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)
ชื่อย่อ :วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Engineering (Materials Engineering)
ชื่อย่อ :B.Eng. (Materials Engineering)

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็นหลักสูตรเพื่อบ่มเพาะวิศวกรวัสดุ ให้สามารถทำงานกับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีคุณภาพ โดยการผสมผสานจุดแข็งของทั้งสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุเข้าด้วยกัน บัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้ จะมีทั้งความสามารถในการคิดวิเคราะห์และค้นคว้าวิจัยแบบนักวัสดุศาสตร์ อีกทั้งสามารถออกแบบ วางแผน และดำเนินการผลิตได้แบบวิศวกรวัสดุ และด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. มีความรู้ความเข้าใจทางวิศวกรรมวัสดุ มีความสามารถในการทดสอบวิจัย สร้างสรรค์วัสดุใหม่ๆ ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม
  2. มีความสามารถในการออกแบบ วางแผน และดำเนินการผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้
  3. มีทักษะในการแก้ปัญหาและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
  4. มีความตระหนักและมุ่งมั่นที่จะใช้วิชาชีพในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนให้กับสังคม

     วิศวกรในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุ เช่น ยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง ซีเมนต์ เซรามิก โลหะ พลาสติก วัสดุพลังงาน วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ เป็นต้น

     นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนดี จะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 240,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000 .- บาท
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
    
2. หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 44 หน่วยกิต
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 58 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 40 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 18 หน่วยกิต
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต