หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Applied Chemistry
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
ชื่อย่อ :วท.บ. (เคมีประยุกต์)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Science (Applied Chemistry)
ชื่อย่อ :B.Sc. (Applied Chemistry)
หมายเหตุ :สำหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
ชื่อที่ระบุในใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) เป็น
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์) (แบบก้าวหน้า)
: Bachelor of Science (Applied Chemistry) (Honors Program)

     เคมีประยุกต์เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสาขาเคมีประยุกต์ให้มีความรู้และทักษะทางเคมีเป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้ทางด้านเคมีและสามารถนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 2. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความรู้เบื้องต้นในกระบวนการทำงานวิจัย
 3. มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

     สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน ได้แก่

 1. ครูวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ในระดับมัธยมศึกษา
 2. พนักงานวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
 3. ผู้วิเคราะห์ทดสอบทางเคมีและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
 4. เจ้าหน้าที่เทคนิคหรือผู้เชี่ยวชาญในบริษัทที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเคมี
 5. ผู้ช่วยวิจัยด้านเคมี
 6. นักวิชาการด้านเคมี

     นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก สาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้และสามารถประกอบอาชีพอิสระด้านการวิเคราะห์ทดสอบและค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมีของหน่วยงานอีกด้วย 

     นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนดี จะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000 .- บาท

 • ค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Honors Program)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 290,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000 .- บาท
   (จำนวน 6 ภาคการศึกษาแรก และ 35,000.- บาท จำนวน 4 ภาคการศึกษา)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี แบบปกติ 136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
 (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
    
2. หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 76 หน่วยกิต
  (2.1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 52 หน่วยกิต
  (2.2) วิชาเฉพาะด้านเลือก 24 หน่วยกิต
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี แบบก้าวหน้า 145 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
 (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
    
2. หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 85 หน่วยกิต
  (2.1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 61 หน่วยกิต
  (2.2) วิชาเฉพาะด้านเลือก 24 หน่วยกิต
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2558

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 ต.ค. 61