หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Applied Chemistry

ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
ชื่อย่อ :วท.บ. (เคมีประยุกต์)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Science (Applied Chemistry)
ชื่อย่อ :B.Sc. (Applied Chemistry)

ปรัชญาของหลักสูตร

เคมีประยุกต์เป็นสหวิทยาการที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านเคมีและศาสตร์ต่างแขนง ซึ่งเป็นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและมีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม การดำรงชีพของคนในชาติ 

หลักสูตรเคมีประยุกต์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะทางเคมี ทักษะด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการดำเนินชีวิต สามารถบูรณาการความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อร่วมสร้างสรรค์ต้นแบบนวัตกรรมเคมีด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อันจะนำไปสู่การต่อยอดใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงวิชาการ ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับการแข่งขันระดับประเทศและระดับสากล ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก บนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ความสามารถและมีทักษะเฉพาะทางเคมี 
 2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมคิดค้นต้นแบบนวัตกรรม ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 
 3. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 1. นักศึกษาในหลักสูตรมีโอกาสวางแผนการเรียนได้เองตามความสนใจ ซึ่งสามารถทำให้เรียนจบได้ในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง
 2. นักศึกษาในหลักสูตรมีโอกาสไปทำงานวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือฝึกงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา

 1. นักวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง  
 2. ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของบริษัทที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเคมี 
 3. นักออกแบบ คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมทางเคมี 
 4. นักวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ 
 5. ครู อาจารย์ นักวิชาการ สาขาเคมีหรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 6. ศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก สาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้
 7. ประกอบอาชีพอิสระด้านการวิเคราะห์ทดสอบและค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมีของหน่วยงานอีกด้วย

PLO1มีวินัย ยึดมั่นในความถูกต้อง และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PLO2สามารถอภิปรายปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยนำองค์ความรู้ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ หลักการทางเคมีมาใช้ได้อย่างถูกต้องและทันสมัย
PLO3มีความสามารถในการร่วมสร้างสรรค์ต้นแบบนวัตกรรมเคมีด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติผ่านการบูรณาการศาสตร์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อต่อยอดการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงวิชาการ
PLO4สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม และมีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
PLO5มีทักษะในการวิเคราะห์ ประมวลผลและนำเสนอข้อมูลผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
PLO6มีทักษะปฏิบัติการทางเคมี การวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000 .- บาท

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร132 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
 กลุ่มที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 2.1 วิชาแกน27 หน่วยกิต
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน72 หน่วยกิจ
  1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 54 หน่วยกิต
   2) วิชาเฉพาะด้านบังคับกลุ่มฝึกประสบการณ์ 3 หน่วยกิต
  3) วิชาเฉพาะด้านเลือก 12 หน่วยกิต
 กลุ่มที่ 2 สหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ
 2.1 วิชาแกน27 หน่วยกิต
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน72 หน่วยกิจ
  1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 54 หน่วยกิต
   2) วิชาเฉพาะด้านบังคับกลุ่มฝึกประสบการณ์ 6 หน่วยกิต
  3) วิชาเฉพาะด้านเลือก 9 หน่วยกิต
  
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    

อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์ พ.ศ. 2563

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 มิ.ย. 64