หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Biotechnology
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อย่อ :วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Science (Biotechnology)
ชื่อย่อ :B.Sc. (Biotechnology)

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเน้นการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและความรู้ที่เกี่ยวข้อง แบบสหวิทยาการ บัณฑิตจะต้องมีองค์ความรู้และทักษะทางปัญญาด้านเทคโนโลยีชีวภาพและทรัพยากรอย่างกว้างขวางและเพียงพอ ไม่ว่าจะเพื่อการวิจัยต่อยอด หรือการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ทักษะวิชาชีพในภาคเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม ตลอดจนมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการและ/หรือการจุดประกายนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม บัณฑิตต้องสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี บัณฑิตต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบรู้สำนึกต่อสังคมเป็นอย่างดี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเทคโนโลยีชีวภาพเป็นกลไกพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาทั้งกลุ่มอาหาร เกษตร สุขภาพ และทางการแพทย์ อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 1. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ เข้าใจหลักการพื้นฐานของวิทยาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและสามารถประยุกต์ความรู้ที่มีเพื่อการพัฒนาต่อยอดโครงการ หรือผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้
 2. บัณฑิตมีทักษะ และความเชี่ยวชาญ ขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อยในการทำวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 3. บัณฑิตมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ในการสื่อสาร และถ่ายทอดผลงานได้
 4. บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน ตลอดจนมีทักษะใน การทำงานร่วมกับผู้อื่น

 1. เน้นการทำงานด้านวิชาการและงานวิจัย (Academic excellence)
  • อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย
  • นักวิจัย พนักงานวิทยาศาสตร์ หรือผู้ช่วยวิจัยในหน่วยงานราชการ เช่น
   - มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ
   - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และโรงพยาบาล
  • ครูด้านวิทยาศาสตร์
 2. เน้นการทำงานด้านทักษะวิชาชีพ (Practical excellence )
  • นักวิจัย พนักงานวิทยาศาสตร์ หรือผู้ช่วยวิจัยในหน่วยงานเอกชนและภาคอุตสาหกรรม เช่น
   - หน่วยงานการผลิต/ควบคุมคุณภาพ/วิจัยและพัฒนาของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านอาหาร การเกษตร และเภสัชกรรม
   - หน่วยงานการผลิต/ควบคุมคุณภาพ/วิจัยและพัฒนาของบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ไม้ดอกไม้ประดับหรือสินค้าเกษตรด้านพืช
  • พนักงานแนะนำและจำหน่ายสารเคมี/เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 3. เน้นการทำงานเป็นผู้ประกอบการอิสระ (Entrepreneurship excellence)
  • ผู้ประกอบการอิสระ เช่น การทำฟาร์มเห็ด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและอาหารแปรรูประดับชุมชนหรือ SME 

          นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนดี จะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,500 .- บาท 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 ก) กลุ่มวิชาบังคับหมวดศึกษาทั่วไป 21 หน่วยกิต
  1) กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
  2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  ข) กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ตามที่หลักสูตรกำหนด ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
    
2. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 46 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต