หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ภาษาไทย:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Biotechnology
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อย่อ :วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Bachelor of Science (Biotechnology)
ชื่อย่อ :B.Sc. (Biotechnology)

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเน้นการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและความรู้ที่เกี่ยวข้อง แบบสหวิทยาการ บัณฑิตจะต้องมีองค์ความรู้และทักษะทางปัญญาด้านเทคโนโลยีชีวภาพและทรัพยากรอย่างกว้างขวางและเพียงพอ ไม่ว่าจะเพื่อการวิจัยต่อยอด หรือการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ทักษะวิชาชีพในภาคเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม ตลอดจนมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการและ/หรือการจุดประกายนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม บัณฑิตต้องสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี บัณฑิตต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบรู้สำนึกต่อสังคมเป็นอย่างดี


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเทคโนโลยีชีวภาพเป็นกลไกพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาทั้งกลุ่มอาหาร เกษตร สุขภาพ และทางการแพทย์ อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 1. หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ในเชิงลึกทางด้านวิทยาศาสาตร์ชัีวภาพ  ให้บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือผลงานวิชาการในระดับมาตรฐานสากล
 2. นักศึกษาสมัครเรียนในหลักสูตรมีทุนสนับสนุนและมีโอกาสมีงานทำสร้างการทำงานร่วมกับเอกชน และสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง 
 3. มีโอกาสไปทำงานวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

 1. นักวิจัย พนักงานวิทยาศาสตร์ หรือผู้ช่วยวิจัย ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการเกษตร อาหารและยา
 2. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. พนักงานแนะนำและจำหน่ายสารเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์
 4. ผู้ประกอบการอิสระ

 1. มหาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 2. มหาบัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาสาระหลักด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ในการริเริ่มนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
 3. มหาบัณฑิตมีจริยธรรม จรรยาบรรณนักวิจัย/นักวิชาการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 200,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,500 .- บาท 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร127 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
    
2. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ30 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ46 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต