หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

ประกาศนียบัตร สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ภาษาไทย: หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
ภาษาอังกฤษ: Certificate Program in Dental Assistant

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
ชื่อย่อ : ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Certificate in Dental Assistant
ชื่อย่อ : Cert. in Dental Assistant

ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและให้บริการประชาชนทุกวัยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized Oral Healthcare)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะและชีววิทยาภายในช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า
  2. จัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือทางทันตกรรมได้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน
  3. ช่วยเหลือทันตแพทย์ในการปฏิบัติงานและให้บริการทางทันตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ดูแลอุปกรณ์ทางทันตกรรมและยูนิตทันตกรรมให้สะอาด มีความปลอดภัย และอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน
  5. มีความรู้ ความสามารถในการให้คำแนะนําด้านทันตสุขภาพและด้านบริการเบื้องต้นแก่ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป
  6. สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. มีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

The 12-month program consists of classroom instruction and chairside assistant practice within school of Dentistry, so students can receive instruction from and work alongside experienced staff.

Dental assistant can work in variety of dental setting such as private dental practice, dental school, dental department in the hospital.

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 30,000 บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 15,000 บาท 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    37  หน่วยกิต (หลักสูตร  1  ปี)
1. หมวดวิชาพื้นฐาน   5 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ   31 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือก   1 หน่วยกิต