หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศนียบัตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ภาษาไทย:ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)

ปรัชญา
     สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความเชื่อว่าสุขภาพเป็นมิติที่มีความสำคัญยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชากร และการที่ประชากรจะมีสุขภาพที่ดีได้นั้นต้องได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาพเดิมได้อย่างเหมาะสม พยาบาลเป็นบุคลากรที่สำคัญในการให้บริการทางสุขภาพตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงยาก และผู้ช่วยพยาบาลเป็นบุคลากรที่มาช่วยการปฏิบัติงานของพยาบาลในระดับที่ไม่ซับซ้อน เพื่อทำให้การบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรบรรลุเป้าหมาย โดยผู้ช่วยพยาบาลต้องมีความรู้ความสามารถ ในการให้การช่วยเหลือดูแลผู้เจ็บป่วยที่ไม่ซับซ้อนในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ บ้านและชุมชน ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ มีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการสุขภาพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถทำงานในบทบาทของตนเองและร่วมกับเจ้าหน้าที่สุขภาพอื่นๆได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข

วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

  1. ช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านความต้องการขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การป้องกันภาวะ แทรกซ้อนและอันตรายต่างๆ และการฟื้นฟูสภาพ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  2. ช่วยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  3. มีความรู้และความสามารถในการช่วยเหลือดูแลบุคคลที่เจ็บป่วยไม่ซับซ้อน ทั้งในหน่วยงาน ที่บ้าน และชุมชน
  4. มีความรู้และความสามารถในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
  5. ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการตรวจรักษาพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและ ผดุงครรภ์ ทีมสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  7. มีเจตคติที่ดีในการช่วยเหลือดูแลบุคคล
  8. มีคุณธรรม จริยธรรม