หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แบบที่ 1.1, แบบที่ 2.1 และแบบที่ 2.2

ปริญญาเอก สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Anti-Aging and Regenerative Medicine
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Anti-Aging and Regenerative Medicine)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Anti-Aging and Regenerative Medicine)

     หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาแพทย์ให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานวิจัย ความรู้ทางคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัยทางด้านคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Clinical Anti-Aging and Regenerative Medicine Research) ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) หรือวิจัยเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Anti-Aging and Regenerative Medical Science Research) ส่งผลและก่อให้เกิดการพัฒนาวิทยาการทางด้านการแพทย์ที่ยั่งยืนของประเทศต่อไปมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการทำงานวิจัยทางการแพทย์ และพร้อมจะทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทางด้านคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ หรือเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อวงการวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพของประเทศ
 2. เป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณที่จะส่งผลต่อการดำเนินการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัยที่ เอื้อผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศ
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
 5. มีความรับผิดชอบและสามารถในการทำงานต่างวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ
 1. แพทย์และนักวิจัยทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 2. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 3. ประกอบวิชาชีพอิสระ
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 660,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 110,000 .- บาท
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แบบ 2.2 จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 1,100,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 110,000 .- บาท
แบบ 1.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต
  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
    1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
       
แบบ 2.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต  
  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
    1. หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
    2. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
    3. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
       
แบบ 2.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี) 72 หน่วยกิต  
  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี)
    1. หมวดวิชาพื้นฐาน 12 หน่วยกิต
    2. หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
    3. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
    4. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ พ.ศ. 2560