หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ปริญญาเอก สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Anti-Aging and Regenerative Science

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Anti-Aging and Regenerative Science)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Anti-Aging and Regenerative Science)

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูปัญหาสุขภาพ โดยการบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์หลายแขนงร่วมกันเพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านสุขภาพอันเกิดมาจากความเสื่อมของร่างกาย ความชรา และปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ทั้งส่วนบุคคลและสาธารณชน เป็นหลักสูตรที่ออกแบบการเรียนการสอน และการสร้างองค์ความรู้ให้ผู้เรียนด้วยแนวคิดแบบผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ (Cognitive constructivism) และสร้างความรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม (Social constructivism) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน โดยการนำประสบการณ์หรือสิ่งที่พบภายนอกเชื่อมโยงกับความรู้เดิม แล้วสร้างเป็นความเข้าใจของตนเองหรือโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive structure) การเรียนการสอนเน้นใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) เพื่อให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสถาณการณ์จริง แก้ไขปัญหาด้วยตนเองผ่านการสนับสนุนของผู้สอนและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะ มีศักยภาพในการวิจัย สามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างนวตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพได้

ด้วยแนวคิดดังกล่าว หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จึงนำทฤษฎีการสร้างความรู้ และทักษะทางปัญญาด้วยตนเอง (Constructivism Theory) มาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และติดตามประเมินผลการเรียนรู้ และนำทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) มาใช้ในการสร้างทักษะให้นักศึกษาในหลักสูตร โดยเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรทั้ง 6 ด้าน เพื่อสร้างความพร้อมในการเป็นนักวิชาการ นักวิจัย และเป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้อื่นในด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพได้ (Identity)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการวิจัย มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพระดับสากล สามารถบูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้เพื่อทำงานวิจัยที่นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถสร้างสรรค์โปรแกรมทางด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพที่ทันต่อยุคสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมทางด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และสามารถสื่อสารทางวิชาการในระดับนานาชาติได้

 1. นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 2. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 3. ประกอบวิชาชีพอิสระ
 4. ผู้ให้คำแนะนำและที่ปรึกษาด้านสุขภาพ

 • PLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีวินัย ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการวิจัย
 • PLO2 อภิปรายเชื่อมโยงองค์ความรู้ขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพที่สำคัญ รวมถึงเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม
 • PLO3 สร้างสรรค์โปรแกรมทางด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพขั้นสูงเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม
 • PLO4 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีทักษะความเป็นผู้นำในการสื่อสารความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
 • PLO5 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขโดยใช้ชีวสถิติขั้นสูง เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมทางด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และสามารถนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ และผลงานวิจัยเพื่อสื่อสารทางวิชาการในระดับนานาชาติได้
 • PLO6 พัฒนาองค์ความรู้โปรแกรมทางด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ผ่านกระบวนการวิจัยขั้นสูง
   

 • แบบที่ 1.1 จำนวน  6  ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 660,000 .- บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 110,000 .- บาท  

แบบ 1.1  
  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
    1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
    2. รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
       

อ้างอิงจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ พ.ศ. 2565

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10 ส.ค. 65