หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ปริญญาเอก สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ภาษาไทย:หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Philosophy Program in Food Science and Technology
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อย่อ :ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Doctor of Philosophy (Food Science and Technology)
ชื่อย่อ :Ph.D. (Food Science and Technology)

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรให้มีความรู้เฉพาะทางในเชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งค้นคว้า พัฒนางานวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางอาหาร มีความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ คิดวิเคราะห์ บูรณาการ และริเริ่มงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเชิงลึก มีศักยภาพในการเป็นผู้นำทางวิชาการในระดับสากล
 2. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยน เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม
 4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

 1. อาจารย์หรือนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 2. นักวิชาการในหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 3. ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เช่น การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 4. ผู้ประกอบการอิสระ
 5. ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 6. ทำงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การขาย และการกำหนดมาตรฐานอาหาร เป็นต้น

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แบบที่ 1.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 210,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000 .- บาท
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แบบที่ 1.2) จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 350,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000 .- บาท
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แบบที่ 2.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 210,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000 .- บาท
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แบบที่ 2.2) จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 387,500 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 38,750 .- บาท 

แบบ 1.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
    
แบบ 1.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี) 72 หน่วยกิต  
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต
    
แบบ 2.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต  
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
    
แบบ 2.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี) 72 หน่วยกิต  
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี)
  1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
    

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2560

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Social Media

MFUconnect